ท่านมีความพึงพอใจต่อขั้นตอนการการให้บริการ ชำระภาษีมากน้อยเพียงใด
พึงพอใจมากที่สุด (5) ( 9 )
50.00%
พึงพอใจมาก (4) ( 9 )
50.00%
พึงพอใจปานกลาง (3) ( 0 )
0.00%
พึงพอใจน้อย (2) ( 0 )
0.00%
พึงพอใจน้อยที่สุด (1) ( 0 )
0.00%