หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ในพื้นที่ตำบลหลักชัย การขยายเขตไฟฟ้าปัจจุบัน มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ แต่ปัญหาที่พบ คือ ไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถ ดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด เนื่องจากพื้นที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง นั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัยจึงไม่สามารถดำเนินการได้ เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหา คือ ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพื่อที่จะทำความเข้าใจ และหาวิธีดำเนินการแก้ไขให้กับประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย ได้จัดตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผล เพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน ปัจจุบันในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัยมีไฟฟ้าใช้ ดังนี้

จำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึง 10 หมู่บ้าน

จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า 100 %
 
 
 
 
โทรศัพท์

ในพื้นที่ตำบลหลักชัย ไม่มีการใช้บริการหมายเลขตู้โทรศัพท์สาธารณะ ส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว
ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

ที่ทาการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุด ได้แก่ ไปรษณีย์อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
 
 
 
1. การประปาที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย มีดังนี้ระบบประปาบาดาล จำนวน 7 แห่ง ได้แก่

หมู่ที่ 1 จำนวน 1 แห่ง
หมู่ที่ 3 จำนวน 1 แห่ง

หมู่ที่ 5 จำนวน 1 แห่ง
หมู่ที่ 9 จำนวน 2 แห่ง

หมู่ที่ 10 จำนวน 2 แห่ง    
2. การประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการหมู่บ้าน ระบบประปาบาดาล จำนวน 8 แห่ง ได้แก่

หมู่ที่ 1 จำนวน 1 แห่ง
หมู่ที่ 2 จำนวน 2 แห่ง

หมู่ที่ 4 จำนวน 1 แห่ง
หมู่ที่ 6 จำนวน 3 แห่ง

หมู่ที่ 7 จำนวน 1 แห่ง    
 
 
 
 
หน่วยธุรกิจ
ปั๊มน้ำมันขนาดใหญ่ จำนวน 2 แห่ง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาวบัวหลวง หมู่ที่ 1

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัวหลวงปิโตรเลียม หมู่ที่ 8
ปั๊มน้ำมันขนาดเล็ก จำนวน 2 แห่ง

ปั๊มน้ำมัน AN หมู่ที่ 1

ปั๊มน้ำมันกานันพงษ์ศิลป์ ฝั่งศิลป์ หมู่ที่ 4
ร้านจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ก๊าซหุงต้ม) จำนวน 19 แห่ง
โรงสีข้าว จำนวน 3 แห่ง

โรงสีข้าวโชคประเสริฐทวีผล 1992 หมู่ที่ 1

โรงสีข้าวแสงอารีย์ หมู่ที่ 4

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีข้าวแสงอารีย์ หมู่ที่ 4
 
ลานตากข้าว จำนวน 3 แห่ง

ลานตากข้าว ช.บุญชู หมู่ที่ 2
ลานตากข้าวกานันใหญ่เจริญพันธุ์ข้าว หมู่ที่ 4

ลานตากข้าว ช.รุ่งเรื่อง หมู่ที่ 7      
โรงหีบอ้อย จำนวน 2 แห่ง

นายคล้อง คาหวั่น หมูที่ 2
นายล้วน ใจแสวง หมูที่ 2
โกดังเก็บสินค้า จำนวน 2 แห่ง

โกดังเก็บปูเค็ม หมูที่ 1
โกดังเก็บแผ่นไม้อัด หมูที่ 8
การบริการ
โรงแรม จำนวน 1 แห่ง (โรงแรมฟลอเร๎นช์อินน์) หมู่ที่ 1   ร้านอาหาร จำนวน 11 แห่ง
อุตสาหกรรม
โรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 6 แห่ง

โรงงานถุงพลาสติก หมู่ที่ 1
โรงานคอนกรีตผสมเสร็จ (ซีแพ็ค) หมู่ที่ 8

โรงงานเหล็กเส้น หมู่ที่ 1
โรงงานเพชรสุพรรณคอนกรีต หมู่ที่ 9

โรงงานประกอบแอร์ หมู่ที่ 10
โรงงานหล่อเสาเข็ม (บริษัทสัมพันธ์เวชกุล) หมู่ที่ 9
การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
การรวมกลุ่มของประชาชนจำนวนกลุ่มทุกประเภท 3 กลุ่ม แยกเป็น

กลุ่มผูกผ้าและจัดดอกไม้ หมู่ที่ 4
กลุ่มสหกิจชุมชนรวมใจแปรรูปการเกษตรบ้านบัวหวั่น

กลุ่มอาชีพไม้กวาดสายใยรัก หมู่ที่ 5     หมู่ที่ 4
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ได้แก่ หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 4, หมู่ที่ 6
จุดเด่นของพื้นที่มีผู้นำชุมชนที่เข้มแข็งมีความร่วมมือและสามัคคีกันดี
กลุ่มพัฒนาบทบาทสตรีตำบลหลักชัย
 
 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
จำนวนผู้เข้าชม 2,017,823 เริ่มนับ 19 พ.ย. 2561
จัดทำโดย : NAXsolution.com