ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล หลักชัย
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2560 ถึง 20 ก.ค. 2562  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256297,233107,115298,580134,850196,253174,06574,624-----1,082,720
2561-----49570153-1,501216,143190,359408,775
ยอดยกมาตั้งแต่ 19 พ.ย. 2561 ถึง 31 พ.ค. 2561   0
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   1,491,495
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2561
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี