หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
 
 
 
 
ที่ตั้งของหมู่บ้านตำบลหลักชัย อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอลาดบัวหลวงประมาณ 6 กิโลเมตรมีพื้นที่ประมาณ 21,771 ไร่ หรือ 31.66 ตารางกิโลเมตร
 
 
 
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.เทพมงคล อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา
ต.ดอนทอง อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.บัวปากทำ อ.บางเลน จ.นครปฐม  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.บางตาเถร อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี  
 
 
 
 
 
 
 
 
ลักษณะภูมิประเทศของตำบลหลักชัย เป็นพื้นที่ราบลุ่มและทุ่งนา พอถึงฤดูฝนมีน้ำท่วมขังและมีคลองชลประทาน ไหลผ่านหลายสาย เช่น คลองพระยาบันลือ คลองหลักชัย คลองญี่ปุ่น คลองลาดบัวหลวง-บางซ้ายฯ
 
 
 
 
 
ลักษณะภูมิอากาศของตำบลหลักชัย โดยทั่วไปมีสภาพอากาศร้อนชื้น ประกอบด้วย 3 ฤดู ดังนี้

ฤดูร้อน ในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ไปจนถึงเดือนพฤษภาคม บางครั้งอากาศร้อนและแห้งแล้ง บางครั้งมีอากาศเย็น บางครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและมีลมกระโชกแรง

ฤดูฝน ในช่วงเดือนพฤษภาคม ไปจนถึงเดือนตุลาคม บางครั้งฝนอาจทิ้งช่วงนานนับเดือน แต่บางปีมีฝนลมกระโชกแรง จนเกิดวาตภัยบ้านเรือนเสียหาย

ฤดูหนาว ในช่วงเดือนตุลาคม ไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ เป็นช่วงอากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อากาศเริ่มเย็นสลับกับอากาศร้อน และอาจมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ
 
 
 
 
 
การเกษตร
จำนวนประชากรในวัยทำงานของตำบลหลักชัย ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรม รองลงมา
ร้อยละ 10 เป็นแรงงานในอุตสาหกรรม การบริการ ค้าขาย รับจ้างทั่วไป รับราชการ และร้อยละ 10
การประมง
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัยมีบ่อเลี้ยงปลา และกุ้ง จำนวน 22 ราย
การปศุสัตว์
ในพื้นที่ตำบลหลักชัย มีการปศุสัตว์ เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยง ในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น การเลี้ยงไก่ การเลี้ยงเป็ด การเลี้ยงโค เป็นต้น
 
 
 
 
 
 
จำนวนประชากรทั้งหมด 5,477 คน แยกเป็น

ชาย 2,726 คน คิดเป็นร้อยละ 49.77

หญิง 2,751 คน คิดเป็นร้อยละ 50.23
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,915 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 172.99 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
หมู่ที่ หมู่บ้าน
จำนวนประชากร (คน)
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านหมู่กอง 384 415 799 381  
2   บ้านกระทุ่มหลักชัย 323 285 608 187
  3   บ้านคลองญี่ปุ่นเหนือ หมู่ที่ 3 291 342 633 183  
4   บ้านบัวหวั่น 304 292 569 203
  5   บ้านญี่ปุ่นเหนือ หมู่ที่ 5 188 211 399 132  
6   บ้านรางเนื้อตาย 333 345 678 215
  7   บ้านหนองบัว 275 253 528 172  
8   บ้านตาช้าง 241 239 480 166
  9   บ้านคลองโพธิ์ 181 164 345 127  
10   บ้านคลองโมง 206 205 411 149
      รวมทั้งสิ้น 2,726 2,751 5,477 1,915
 
 
 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
จำนวนผู้เข้าชม 2,017,827 เริ่มนับ 19 พ.ย. 2561
จัดทำโดย : NAXsolution.com